Πώς έχει διαμορφωθεί το καθεστώς στα εργασιακά με τον Ν. 4093/11-2012

Πως διαμορφώνεται τελικά το εργασιακό τοπίο, μετά τις ρυθμίσεις του  επέβαλε το μνημόνιο ΙΙΙ; Έχετε μπερδευτεί με τις δαιδαλώδεις εγκυκλίους και τις δυσνόητες επεξηγήσεις;

Ο Μανώλης Αμαργιωτάκης, μέσα απο 16 εύστοχες ερωτοαπαντήσεις – παραδείγματα, προσπαθεί να εξηγήσει όσο πιο απλά γίνεται τις κρίσιμες αλλαγές που επήλθαν στα εργασιακά, από 12/11/2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4093/2012.

 

1. Εργαζόμενος, στις 12/11/2012 είχε συμπληρώσει 21 χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως υπάλληλος γραφείου. Αν απολυθεί μετά από 3 χρόνια, τι αποζημίωση δικαιούται; 
 •  Ο παραπάνω υπάλληλος θα πάρει ως αποζημίωση απόλυσης 17 μικτούς μισθούς πλέον του 1/6 αυτών, υπολογισμένη δηλ. με τα χρόνια  υπηρεσίας που είχε μέχρι 12/11/2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4093/2012.  Από κει και μετά, η υπηρεσία δεν μετράει για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.
2. Υπάλληλος με 2.700 € μικτό μισθό και με 23 χρόνια συμπληρωμένα στις 12/11/2012, απολύεται στις 30/11/2012. Πως θα υπολογιστεί η αποζημίωσή του;
 • Θα πάρει 12 μικτούς μισθούς των 2.700 €, προσαυξημένους κατά το 1/6 και επιπλέον  7 μισθούς των 2.000 €, αφού από τους 12 μισθούς και πάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ.
3. Υπάλληλος γραφείου με 18 χρόνια στον εργοδότη, συμπληρωμένα στις 12/11/2012 και με μικτό μισθό 2.400 €, πρόκειται να αποχωρήσει μετά από 2 χρόνια, αφού θα έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. Τι αποζημίωση δικαιούται;
 • Ο εν λόγω υπάλληλος δικαιούται ως αποζημίωση λόγω πλήρους σύνταξης γήρατος, το 40% ή το 50% (ανάλογα αν είχε ή όχι επικουρική ασφάλιση) της κανονικής αποζημίωσης απόλυσης, υπολογιζόμενης όμως με την προϋπηρεσία που είχε συμπληρώσει στις 12/11/2012, αλλά με τις πλήρεις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των 2.400 €, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη το όριο των 2.000 €, που έχει η αποζημίωση απόλυσης για την επιπλέον, άνω των 12 μισθών αποζημίωση.
4. Είμαι έγγαμη, εργάζομαι σε εμπορική επιχείρηση και αμείβομαι με τη ΣΣΕ εμπορίου. Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να μου κόψει το επίδομα γάμου;
 • Όχι δεν μπορεί, αφού για την τήρηση της ΣΣΕ εμπορίου έχετε συμφωνήσει και είναι όρος της ατομικής σου σύμβασης. Συνεπώς μόνο αν τροποποιηθεί για το σκοπό αυτό η ατομική σου σύμβαση, μπορεί να γίνει αυτό και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δεσμευτικότητα τήρησης της ΣΣΕ εμπορίου, δηλ. εργοδότης και εσύ δεν είστε μέλη των συμβαλλομένων στη ΣΣΕ συνδικαλιστικών οργανώσεων.
5.Εργαζόμενος, έγγαμος αμείβεται νόμιμα με την ΕΓΣΣΕ, βάσει ατομικής σύμβασης από 15/5/2012. Μπορεί ο εργοδότης να αφαιρέσει το επίδομα γάμου από 12/11/2012 μετά την ισχύ δηλαδή του Ν.4093/12;
 • Αν ο εργοδότης – επιχείρηση, είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ και συγκεκριμένα των Σ.Ε.Β., ή Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ή  Ε.Σ.Ε.Ε., συνεχίζει να δεσμεύεται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ , άρα συνεχίζει να καταβάλλει το επίδομα γάμου και μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012 στις 12/11/2012.
6. Εταιρεία  έχει συνάψει επιχειρησιακή ΣΣΕ  με την ένωση προσώπων των εργαζομένων,  έχοντας ως  όρο την μισθολογική υπαγωγή τους στην  ΕΓΣΣΕ; Τι μπορεί να  γίνει μετά την 12/11/2012 που ισχύει ο  Ν. 4093/2012.
 • Αν ο εργοδότης – επιχείρηση, είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ και συγκεκριμένα των Σ.Ε.Β., ή Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ή  Ε.Σ.Ε.Ε., δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή, αφού συνεχίζει να δεσμεύεται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ. (βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + προϋπηρεσία + γάμος).  Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης – επιχείρηση δεν είναι μέλος των παραπάνω οργανώσεων, μπορεί να συναφθεί νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ, για εφαρμογή του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου αποδοχών (βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + προϋπηρεσία)
7. Υπάλληλος εμπορικού καταστήματος απασχολείται πενθήμερο, 40 ώρες την εβδομάδα. Μπορεί ο εργοδότης να απασχολήσει τον εργαζόμενο 6 μέρες την εβδομάδα μετά την ισχύ του Ν.4093/2102.
 • Η καθιέρωση δια νόμου του πενθημέρου στα καταστήματα καταργήθηκε με το Ν.4093/2012.  Αν η τήρηση του πενθημέρου στον εν λόγω εργαζόμενο  ισχύει με όρο της ατομικής του σύμβασης, τότε για να ισχύσει το εξαήμερο  θα πρέπει με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου να τροποποιηθεί η ατομική σύμβαση ως προς την  εβδομαδιαία απασχόληση, διαφορετικά συνεχίζει να ισχύει γι’ αυτόν το πενθήμερο.
8. Πρόκειται να προσληφθώ σε ταβέρνα – ψητοπωλείο. Τι γίνεται με την εβδομαδιαία απασχόληση; Ισχύει, πενθήμερο ή εξαήμερο;
 • Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012 στις 12/11/2012, έπαψε να ισχύει το υποχρεωτικό πενθήμερο και στα επισιτιστικά καταστήματα. Συνεπώς ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα νομίμως να σε απασχολήσει 6 μέρες την εβδομάδα, κατανέμοντας ανάλογα τις 40 ώρες εργασίας.
9. Εργοδότης ο οποίος τροποποιούσε το πρόγραμμα εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων ή του ωραρίου εργασίας, υποχρεούνταν να καταθέτει στην επιθεώρηση εργασίας το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα, το αργότερο την ημέρα της αλλαγής και πάντως πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Συνεχίζει να ισχύει το ίδιο και μετά το Ν.4093/2012.
 • Μετά την 12/11/2012 το χρονικό περιθώριο για τη γνωστοποίηση των αλλαγών μπορεί να εκτείνεται το αργότερο μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα πραγματοποίησης των αλλαγών. Για τις νέες προσλήψεις  δεν άλλαξε κάτι, αφού σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση η κατάθεση του πίνακα πρέπει να γίνει το αργότερο την ίδια μέρα της πρόσληψης.
10. Εργαζόμενος σε εμπορικό κατάστημα, μπορεί να εργαστεί πριν το άνοιγμα ή μετά το κλείσιμο του καταστήματος;
 • Μέχρι 12/11/2012 αυτό δεν επιτρεπόταν. Τώρα με το Ν.4093/2012, ο εργοδότης έχει αυτό το δικαίωμα, αλλά χωρίς να παραβιάζονται τα νόμιμα ωράρια απασχόλησης.
11. Μισθωτός  με την ειδικότητα «οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου» και 9 χρόνια υπηρεσίας συμπληρωμένα πριν την 14/2/2012, απολύθηκε στις 15/11/2012. Προσλήφθηκε σε άλλη επιχείρηση με την ειδικότητα πωλητής, αμειβόμενος με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ όπως διαμορφώθηκε με το Ν.4093/2012. Πόση προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας θα του αναγνωρισθεί στο νέο εργδότη;
 • Θα του αναγνωρισθεί προσαύξηση 30%, αφού οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας στην ΕΓΣΣΕ, καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι την 14.2 2012.
12. Πολυκατάστημα έχει συνεχές ωράριο λειτουργίας. Μπορούν οι εργαζόμενοι σ’ αυτό να απασχολούνται με διακεκομμένο ωράριο;
 • Από 12/11/2012 και μετά, αυτό είναι εφικτό. Η διακεκομμένη απασχόληση επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η μεσημεριανή ανάπαυση  θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ωρών και ότι θα υπάρχει ρητός όρος στη σύμβαση εργασίας, για την εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου εργασίας. Η ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση του εργαζόμενου εντός της περιόδου των 24 ωρών, (00:01- 24:00) από τη λήξη της προηγούμενης βάρδιας μέχρι την έναρξη της επόμενης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έντεκα (11) συνεχείς ώρες, αντί των δώδεκα (12) ωρών που προβλεπόταν μέχρι 12/11/2012.
13. Εργοδότης απασχολεί κατά καιρούς τους υπαλλήλους του πέραν του κανονικού ημερήσιου ωραρίου εργασίας. Μέχρι σήμερα, ζητούσε άδεια από την επιθεώρηση εργασίας. Ισχύει το ίδιο και μετά την ισχύ του Ν.4093/2012.
 • Από 12/11/2012 και μετά η διαδικασία άλλαξε. Για υπερωριακή απασχόληση μέχρι 2 ώρες την ημέρα και 120 συνολικά το χρόνο, δεν χρειάζεται πλέον άδεια. Ο εργοδότης υποχρεούται όμως να αναγγείλει την πραγματοποίηση της υπερωριακής   απασχόλησης  στην επιθεώρηση εργασίας  πριν, ή το αργότερο την ημέρα πραγματοποίησης των υπερωριών, εκτός κι αν προκύψουν εξαιρετικού χαρακτήρα επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης οπότε η αναγγελία μπορεί να γίνει και την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

14. Εργαζόμενος που απασχολείται μόνιμα σε ταβέρνα εντός τουριστικής περιοχής, με αιχμή των εργασιών της, από Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο, έχει προγραμματίσει να ζητήσει κατάτμηση της άδειας του και να λάβει το Σεπτέμβριο 10 μέρες κανονική άδεια. Έχει δικαίωμα  ο εργοδότης να αρνηθεί τη χορήγησή της στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

 • Από την έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012 δηλ. από 12/11/2012 και μετά, ο εργοδότης έχει αυτό το δικαίωμα, αφού σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, μεγάλη σώρευση εργασίας μπορεί, με απόφασή του, να χορηγεί στο τακτικό προσωπικό την άδεια αυτή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του ημερολογιακού έτους.

15. Εργοδότες – επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα, τουριστικά λεωφορεία και λεωφορεία ΚΤΕΛ, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία δρομολογίων για τους εργαζόμενους οδηγούς, ή καταργήθηκε η υποχρέωση αυτή με το Ν.4093/2102;

 • Με το Ν.4093/2012, από 12/11/2102, καταργήθηκε η θεώρηση των βιβλίων δρομολογίων για αυτές τις κατηγορίες οχημάτων, αλλά παραμένει σε ισχύ η υποχρεωτική τήρηση τους (θα τηρούνται αθεώρητα) σύμφωνα με τις  λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

16. Εργολάβος τεχνικών έργων, απασχολεί προσωπικό  σε ανέγερση πολυκατοικίας. Μέχρι σήμερα τηρούσε το θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας Βιβλίο Απασχολούμενου Προσωπικού. Άλλαξε αυτό με το Ν.4093/2012;

 • Από 12/11/2012 καταργήθηκε μόνο η υποχρέωση θεώρησης του σχετικού Βιβλίου από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση τήρησής του υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Υ.Α. 1801/1989 (Β΄ 569).

Του Μανώλη Αμαργιωτάκη


Αρχική Σελίδα